Algemene voorwaarden OXIGYM – Bootcamp Power


Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u nadrukkelijk kennis te hebben genomen met de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van OXIGYM – Bootcamp Power en zich hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas als de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch!

Artikel 1: Ingang lidmaatschap

 1. Elk lidmaatschap start op de dag van inschrijving óf op de aangegeven datum. Indien u lid wordt gedurende de lopende maand, wordt naar rato (pro-rato) een gebroken maandbedrag in rekening gebracht, waarna per de eerste van de volgende maand de eerste termijn van het lidmaatschap (maand, kwartaal of jaar) in gaat.
 2. Elk lidmaatschap wordt verplicht afgenomen voor de minimale duur van één volledige kalenderkwartaal.

Artikel 2: Bedenktijd/ herroeping

 1. Gedurende de bedenktijd van 14 dagen na (digitale) ondertekening van de overeenkomst, heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen.
 2. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat u gebruik maakt van de faciliteiten.

Artikel 3: Verlengen/ omzetten lidmaatschap

 1. Alle lidmaatschappen worden automatisch stilzwijgend per maand verlengd na de eerste afgesproken periode.
 2. Het omzetten van uw lidmaatschap kan na de contractueel afgesproken termijn per kalendermaand. U dient zelf zorg te dragen voor het opzeggen van uw oude lidmaatschap en het inschrijven voor uw nieuwe lidmaatschap. Uw oude lidmaatschap dient u zelf online in het webportaal (inloggen met uw naam en wachtwoord via www.oxigym.nl ) of via de Sportbit Manager-app op te zeggen. Indien niet tijdig is omgezet, wordt het lidmaatschap automatisch stilzwijgend verlengd met één maand, Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan OXIGYM – Bootcamp Power te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten.
  Lukt het niet om zelfstandig uw lidmaatschap om te zetten, dan kunt u altijd mailen naar info@bootcamppower.nl. Doe dit tijdig!

  Abonnementen

Abonnement 1x per week / 5 credits per maand €30,95 p/m (kwartaal, daarna maandelijks opzegbaar)

Abonnement 7 credits per maand €37,95 p/m (kwartaal, daarna maandelijks opzegbaar)

Abonnement 2x per week / 9 credits per maand €44,95 p/m (kwartaal, daarna maandelijks opzegbaar)

Onbeperkt €51,50 p/m (kwartaal, daarna maandelijks opzegbaar)

Zomerabonnement, onbeperkt trainen €54,50 p/m (looptijd 2 maanden en dit abonnement wordt automatisch stopgezet)

            Creditpakketten

1 credit €9,50 (1 week geldig)

10 credits €87,50 (15 weken geldig)

Try Out pakket 3 credits €27,00 (5 weken geldig)

Wijzigingen onder voorbehoud. Actuele tarieven vind u op: www.oxigym.nl

Per kalendermaand krijgt u een X-aantal credits, afhankelijk van de abonnementsvorm waar je voor kiest. Deze credits zijn een hele kalendermaand geldig. Na die maand krijgt u nieuwe credits en komen eventueel resterende credits te vervallen.

Artikel 4: Upgraden lidmaatschap

 1. Het is mogelijk om uw abonnement te upgraden naar een ‘groter’ abonnement, binnen de gekozen contractperiode. U sluit dan een nieuw termijn af dat minimaal de lengte moet hebben van uw resterende huidige contractperiode. Het is niet mogelijk om uw lidmaatschap te downgraden, binnen de gekozen contractperiode.

 Artikel 5: Opzegging lidmaatschap

 1. Opzeggen kunt u via de app Sportbit Manager of op de website www.oxigym.nl door in te loggen met uw persoonlijke account. Bij een opzegging via de app of via de website krijgt u automatisch een bericht.
 2. Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per kalendermaand. Indien niet tijdig is opgezegd, wordt het lidmaatschap vervolgd voor de afgesproken periode. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan OXIGYM – Bootcamp Power te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Het volledig aantal maanden inclusief pro-ratoperiode moeten ten alle tijden worden voldaan.
 3. OXIGYM – Bootcamp Power hanteert een opzegtermijn van één maand, na de afgesproken contractperiode.

Artikel 6: Pauzeren lidmaatschap

 1. Lidmaatschappen kunnen in geval van langdurige blessure of ziekte (vanaf 3 weken) worden gepauzeerd. U kunt deze pauzering aanvragen via de info@bootcamppower.nl. Gaat het om een blessure of ziekte waarbij het herstel korter dan 3 weken duurt, dan lopen het lidmaatschap én de betaling door.
 2. Achteraf pauzeren van een lidmaatschap is niet toegestaan. Het aanvragen van de pauzering dient vóór de pauzeringsperiode te geschieden. Verleende pauzeringen gaan in vanaf de eerste van de daaropvolgende kalendermaand.
 3. In het geval van een vakantie of afwezigheid met een andere reden, kan het lidmaatschap niet gepauzeerd worden.
 4. In geval van zwangerschap kan een lidmaatschap, indien nodig, per direct worden gepauzeerd.

Artikel 7: Lidmaatschap strikt persoonlijk

 1. Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur en prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

Artikel 8: Annuleren training

 1. Geboekte trainingen bij OXIGYM – Bootcamp Power dienen uiterlijk 3 uur voor aanvang te worden afgemeld. Wanneer de training niet tijdig wordt geannuleerd, wordt er toch een credit / training (in het geval van een abonnement) in rekening gebracht. Deze kan helaas niet worden ingehaald.

Artikel 9: Openingstijden & tarieven

 1. OXIGYM – Bootcamp Power is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt OXIGYM – Bootcamp Power zich het recht voor trainingen te annuleren, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan.
 2. Wijzigingen van tarieven zullen worden doorgevoerd voor de nieuwe én lopende lidmaatschappen.

Artikel 10: Betaling

 1. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan OXIGYM – Bootcamp Power waar u uzelf inschrijft om doorlopend incasso-opdrachten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van OXIGYM – Bootcamp Power. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving direct contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 2. De betaling van uw lidmaatschap geschied voor de (eventuele) eenmalige kosten en pro-rato termijn van uw lidmaatschap direct bij inschrijving, en uiterlijk voor uw eerste bezoek middels betaling via ideal of middels automatische incasso.
 3. Alle lidmaatschappen worden na de eerste termijn (artikel 10b) volgens de door u gekozen wijze automatisch verlengd middels automatische incasso. Om die reden bent u verplicht tot het opgeven van uw IBAN voor de maandelijkse incasso na deze termijn en derhalve bent u gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op uw rekening waarvan OXIGYM – Bootcamp Power gemachtigd is te incasseren.
 4. De verschuldigde contributie wordt per maand vooraf automatisch geïncasseerd.
 5. Indien OXIGYM – Bootcamp Power twee opeenvolgende incasso-opdrachten geen betaling heeft ontvangen is het volledige resterende bedrag van het gehele lidmaatschap opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan komen voor uw rekening. De toegang tot OXIGYM – Bootcamp Power zal worden geweigerd tot de betaling voldaan is.
 6. De incasso van verschuldigde bedragen die niet worden voldaan binnen de door OXIGYM – Bootcamp Power gestelde termijnen, worden overgedragen aan een incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die OXIGYM – Bootcamp Power moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ter uwer laste. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van € 40,00 per vordering). Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.
 7. Indien OXIGYM – Bootcamp Power geen automatische incasso kan uitvoeren of in geval van stornering behoudt OXIGYM – Bootcamp Power zich het recht uw lidmaatschap per direct op te zeggen en een incassokantoor in te schakelen.

Artikel 11: Incassobureau stappenplan

 1. Na de eerste mislukte automatische incasso zal OXIGYM – Bootcamp Power een herinnering sturen met daarin een betalingslink. De klant heeft vanaf het moment van versturen 5 werkdagen om deze betaling te voldoen. Wanneer deze niet binnen 5 dagen betaald is, zal OXIGYM – Bootcamp Power 10 werkdagen na de 1eherinnering een tweede incassopoging doen. Wanneer ook de tweede incasso mislukt of wordt teruggetrokken gaat de factuur direct naar het incassobureau. Vanaf dit moment zullen alle vormen van communicatie via het incassobureau lopen. Toegang tot OXIGYM – Bootcamp Power zal worden geweigerd wanneer een van bovenstaande van toepassing is, pas nadat de betaling voldaan is zal deze weigering worden opgeheven.

Artikel 12: Kledingvoorschriften & handdoekgebruik

 1. Tijdens de trainingen dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het aan te raden om bij onze outdoor sportlocatie een handdoek en eventueel een eigen sportmatje te gebruiken. Neem ook altijd een fles water mee voor tijdens of na de training.

Artikel 13: Orde/instructievoorschriften

 1. Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie.
 2. Leden dienen zich te houden aan de door OXIGYM – Bootcamp Power (dan wel haar medewerkers) gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline (gepaste kleding naar oordeel van OXIGYM – Bootcamp Power, alsmede het uiten van luidruchtig gedrag en/of onbetamelijke taal, zulks naar het oordeel van OXIGYM – Bootcamp Power, dan wel de bij haar in dienst zijn de medewerkers). Bij overtreding is OXIGYM – Bootcamp Power gerechtigd om leden de toegang tot de trainingen te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.

Artikel 14: Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van de faciliteiten binnen OXIGYM – Bootcamp Power geschiedt op eigen risico. OXIGYM – Bootcamp Power is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen, tenzij OXIGYM – Bootcamp Power hierbij opzet of grove schuld te verwijten is.
 2. Het bewust of onbewust beschadigen van materiaal dat eigendom is van OXIGYM – Bootcamp Power zal geheel worden verhaald op de betreffende klant. Vanaf dat moment is de klant verantwoordelijk voor het schadeloosstellen van OXIGYM – Bootcamp Power, middels het betalen van een nieuwprijs voor het beschadigde object of middels tussenkomst van zijn of haar verzekeringsmaatschappij. 

Artikel 15: Conformering overeenkomst

 1. Ieder lid verklaart door ondertekening (middels versturing van een OXIGYM – Bootcamp Power inschrijfformulier, IDEAL-aanbetaling of machtiging tot automatische incasso) van de lidmaatschapsovereenkomst de door OXIGYM – Bootcamp Power opgestelde algemene voorwaarden en bij de club gestelde huisregels na te leven. OXIGYM – Bootcamp Power is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang voor een door OXIGYM – Bootcamp Power te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.

Artikel 16: Sleutels en waardevolle spullen

 1. Ieder lid kan zijn/haar sleutel inleveren bij de trainer of achterlaten in de sleutelbak bij OXIGYM. Dit geschiedt geheel op eigen risico. Onze trainers zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlief, beschadiging, diefstal, e.d.
 2. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis of in de auto liggen. Laat je deze spullen achter bij een van onze trainers, dan geschiedt dit geheel op eigen risico. Onze trainers zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies, beschadiging, diefstal, e.d.

Artikel 17: Fotografie en film

 1. Bij het afsluiten van een lidmaatschap bij OXIGYM – Bootcamp Power stemt u in gefilmd en gefotografeerd te mogen worden binnen OXIGYM – Bootcamp Power of tijdens evenementen hiervan. Daarnaast stemt u ermee in dat dit foto- en filmmateriaal kan worden gebruikt op o.a. social media voor bijvoorbeeld marketingdoeleinde. Wanneer u wenst niet gefilmd of gefotografeerd te worden, dient u dit zelf aan te geven bij de filmende coach. U zal dan buiten beeld gehouden worden, of onherkenbaar gemaakt worden.

 Artikel 18: Overige bepalingen

 1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door de directie van OXIGYM – Bootcamp Power beoordeeld.
 2. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19: Wijzigingsbeding

 1. Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij kenbaar maken.

Copyright © OXIGYM – Bootcamp Power 2020. Alle rechten voorbehouden

KvK nummer: 54173051 

BTW nummer: NL001565057B27

IBAN: NL02RABO0170690822

BIC: RABONL2U

Tenaamstelling: OXIGYM – Bootcamp Power

* Onder lidmaatschap verstaan we zowel abonnementen, als creditpakketten